اولین اعدام در بیش از یک دهه در ایالت آرکانزاساولین حکم اعدام در بیش از یک دهه گذشته در زندانی در ایالت آرکانزاس در آمریکا به اجرا درآمده است. 

اعدام این زندانی با تزریق داروی مرگ آورانجام شده است.

این زندانی یکی از شش محکوم به اعدام بود که مقامات ایالت آرکانزاس قصد داشتند تا قبل از تاریخ انقضای داروی مرگ آور، حکم اعدام آنان را به اجرا درآورند.

تاریخ انقضای یکی از سه دارویی که در اعدام با تزریق مواد سمی استفاده می‌شود، پایان ماه جاری میلادی ( آوریل) است.


اجرای احکام اعدام هفته گذشته متوقف شد، این تصمیم پس از آن گرفته شد که قضات در آرکانزاس استفاده از داروی دیگری رابرای اعدام ممنوع کردند.

گفته شده که استفاده از این دارو در ایالت های دیگر، محکوم را با تاخیر کشته است.

اما دادگاه عالی ایالتی این تصمیم را روز گذشته لغو کرد.


شرکت های دارویی که قبلا داروهای اعدام را تامین می کردند، فروش این داروها را به دولت متوقف کرده اند. 

این شرکت ها می گویند که با اعدام مخالفند. 

این محدودیت باعث شده دولت برای اجرای اعدام با تزریق مواد سمی، از ترکیب های جدیدی استفاده کند.

Comments